Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Quality Colors B.V. te Rijnsburg

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28101516)

Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan met derden.

Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend doch wij behouden ons het recht voor om binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding de eerder gedane aanbiedingen te herroepen.

Prijzen

Opgegeven prijzen gelden tenzij anders is vermeld, exclusief omzetbelasting en verzendings- en transportkosten. Overeengekomen prijzen zijn gebasseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor om met een vertraging van 3 maanden de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van prijsverhoging door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

Verzending, opslag en vervoer

Verzending, opslag en vervoer geschiedt steeds, ook bij franco leveringen, voor risico van de koper. De keus van verzending, opslag, vervoer en verpakking is aan ons.

Levering

De rechten uit de order van de verkoper richting diens toeleveranciers, welke order uiteraard voorafgaat aan de uitlevering aan koper, zijn voor overdracht aan derden vatbaar. De koper kan bij een overdracht aan derde schriftelijk bezwaar aantekenen en heeft dan alleen op deze grond het recht om ontbinding van de overeenkomst te eisen.
Door de derde die eventueel de rechten uit de order van verkoper heeft verworven, kan dan ook in plaats van die oorspronkelijke verkoper, normale uitlevering van de betreffende goederen aan koper plaatsvinden.
Het laten uitgaan van deelleveringen behoort tot de mogelijkheden.
De gehanteerde leveringstermijn bedraagt 30 dagen, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien de leveringstermijn van de goederen wordt overschreden, leidt dit slechts tot verzuim indien alsnog niet tot levering is overgegeaan na verstrijking van een naleveringstermijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekende sommatieschrijven van de koper.
Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt, is de koper gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven kan jegens ons nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op een schade vergoeding dat het factuurbedrag of de maximale uitkering uit hoofde van onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overschrijdt.

Overmacht

Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.
Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichting noodzakelijke goederen van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid en reclame

Reclames terzake van leveranties dienen binnen acht dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt, schriftelijk aan ons te worden gedaan.
Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen voor gratis herlevering zorgen, hetzij de teruggenomen goederen crediteren. Een hieruit voortvloeiende schade wordt slechts vergoed tot een maximum van het factuurbedrag ofwel de maximale uitkering uit hoofde van onze bedrijfsaansprakelijksverzekering.

Betaling

Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Eventuele vermelde korting voor contante betaling mag worden afgetrokken bij betaling binnen de gestelde termijn, behalve wanneer één of meer andere facturen nog niet zijn voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente op factuurdatum, verhoogd met een risico-opslag van 4 % procent per jaar, voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
De buitenrechtelijke incassokosten zijn overeenkomstig de gehanteerde tarieven van de Orde van Advocaten en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar, zodra wij de vordering aan derden ter incasso hebben gegeven.

Zekerheid

In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het totstandkomen van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door de koper van diens verplichtingen, is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding tenminste gelijk aan het bedrag dat de koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingern die wij hebben of zullen krijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Voordien staat het de koper derhalve niet vrij het gekochte door te verkopen, op enigerlij wijze te bezwaren, te verwerken of daarvoor op enige andere wijze te beschikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Ingeval de koper jegens ons enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Geschillen

Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop en verkoop zullen wanneer de koper niet binnen een maand reageert op het voorstel deze te onderwerpen aan het oordeel van een burgerlijke rechter,worden doorgestuurd naar de in de vestigingsplaats van de opdrachtgever c.q. verkoper volgens de wet bevoegde rechter.

Aanvullende Voorwaarden Quality Colors B.V. Webshop

De prijzen in onze webshop zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten

We hanteren een minimum besteding bedrag van € 100,- af fabriek in Nederland. Alles buiten Nederland is € 250,- af fabriek.

Transportkosten worden apart berekent en zullen worden bepaald nadat de webshop order bij ons bekend is.

(De transportkosten die we hanteren zijn vaste tarieven die de transporteur / pakketdienst aan ons berekent voor het versturen van de bestelling. (Mocht u een bestelling willen komen ophalen dan kan dit uiteraard ook))

Alle bestellingen moeten vooraf worden betaald. (U ontvangt van ons een proforma factuur na het plaatsen van een bestelling incl. transportkosten)

Nadat wij de betaling van de pro forma factuur hebben ontvangen, gaan we de bestelling produceren en laten u weten wanneer deze gereed is om te verzenden.