Privacybeleid van Quality Colors B.V.

Quality Colors B.V. is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

“Persoonsgegevens” worden wettelijk gedefinieerd als “individuele gegevens die betrekking hebben op de persoonlijke of professionele omstandigheden van een specifieke of te specificeren natuurlijke persoon”. Hieronder vallen bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres en/of andere gegevens die aan een natuurlijk persoon kunnen worden toegeschreven.

Quality Colors B.V. draagt ​​er zorg voor dat alle door haar verzamelde persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in volledige overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt.

Basis voor verwerking

Quality Colors B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens als u klant bent van Quality Colors B.V.. De klant is degene met wie Quality Colors B.V. een overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten is aangegaan.

Daarnaast verzamelen we ook persoonsgegevens van potentiële klanten, nieuwsbrieflezers, leveranciers en onze eigen medewerkers. In het algemeen zijn onderstaande voorwaarden ook van toepassing op de persoonsgegevens van deze personen.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Quality Colors B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u zo goed mogelijk te adviseren.
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren.
 • Voor het versturen van facturen en het verwerken van uw betaling.
 • Om indien nodig contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief (indien “Aangemeld”).
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
 • Quality Colors B.V. verwerkt in het kader van onze bedrijfsvoering ook persoonsgegevens wanneer dit wettelijk verplicht is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 Quality Colors B.V. registreert de volgende gegevens:

 • Achternaam, voornaam, initialen, titel, geslacht
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres en (mobiel) telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Producten die u bij ons heeft gekocht
 • Informatie over uw voorkeuren en advies aan u verstrekt

 

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals ras, politieke voorkeur, religie, etc.

Cookies en Google Analytics

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Quality Colors B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door “Google”. Deze dienst is gebaseerd op cookies en stelt ons in staat om het gebruik van onze website te analyseren. U kunt het opslaan van cookies verbieden in de instellingen van uw browser.

Meer informatie over Google Analytics vind je hier.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens

Quality Colors BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wel moeten wij ons houden aan de wetgeving met betrekking tot de minimale bewaartermijn van transactiegegevens. De wettelijke bewaartermijn is op dit moment 7 kalenderjaren.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Medewerkers van Quality Colors B.V. hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor hun functie. Daarnaast heeft onze ICT-dienstverlener toegang tot onze systemen om beheer en onderhoud uit te voeren (zie hieronder onder het kopje “persoonsgegevens delen met derden”).

Wij behandelen de verkregen persoonsgegevens vertrouwelijk en eisen van al onze medewerkers dat zij een geheimhoudingsovereenkomst aangaan. We zorgen er ook voor dat medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een correcte en volledige opleiding hebben gekregen over hoe ze met persoonsgegevens moeten omgaan en zorgen ervoor dat ze bekend zijn met hun verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Quality Colors B.V. verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden. Quality Colors B.V. zal uw gegevens alléén aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld voor de directe levering van goederen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (waaronder onze ICT-dienstverlener) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Quality Colors B.V. blijft verantwoordelijk voor deze processen.

Recht op toegang tot informatie

Al onze klanten hebben recht op gratis toegang tot alle opgeslagen informatie over zichzelf en het recht om gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen indien nodig. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Quality Colors B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@qualitycolors.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Op het legitimatiebewijs moeten uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart staan. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Quality Colors B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Dit omvat zowel technische als organisatorische maatregelen. Zo worden uw gegevens opgeslagen op goed beveiligde servers die in het datacenter staan. Daarnaast gebruiken wij voor het registreren van uw gegevens alleen betrouwbare standaard bedrijfssoftware (o.a. Office365, Fresh Portal en King).

Mocht je desondanks toch twijfels hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact met ons op.

Quality Colors B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap